jan 08 2012

Чиме се бавим

Ако сте …

• Руководилац сектора за опште послове
• Администратор система
• Шеф писарнице
• Пројектант система
• Радник у писарници
• Руковалац документацијом

И ако …
• Устројавате систем управљања документарном грађом
• Доносите општи акт о управљању документарном грађом
• Утврђујете план класификационих ознака
• Утврђујете листу категорија документарне грађе са роковима чувања
• Доносите политику безбједности информација и правилник о информационој безбједности,
• Доносите правилник о захватању, конвертовању и чувању документарне грађе у дигиталном облику
• Уводите стандард ISO 15489 – Управљање документацијом
• Тестирате електронски систем канцеларијског пословања

Или …
• Архивирате конвенционалну и/или неконвенционалну документацију
• Сређујете документарну и архивску грађу
• Издвајате ради уништења безвриједан материјал
• Устројавате евиденције о документарној и архивској грађи
• Намјеравате да обезбиједите виталну документацију
• Дигитализујете и/или микрофилмујете документацију
• Или једноставно тражите документе

Повјерите …
ове послове Агенцији за канцеларијске услуге „Мачкић“ с. п. (вл. Горан Мачкић), Бањалука, Тихомира Дамјановића 12.

Коментари су тренутно онемогућени.

Trackback URI |

-->